петак, 12. април 2013.

Nuklearne elektrane
Kakosu klasični prirodni izvori energijeograničeni, elektranebudućnosti su nuklearne elektrane . Ovih elektrana je već mnogo izgrađeno u svetu.
One su, u stvari, termoelektrane u kojima se toplotna energija potrebna za rad turbina proizvodi u nuklearnom reaktoru, i to cepanjem jezgra atoma. Kroz reaktor cirkuliše sredstvo koje prenosi toplotu nastalu pri reakciji, a to može biti vodapod pritiskom, razređen natrijum, živa ili neki plin. Ovo sredstvo u izmenjivaču toplote indirektno zagreva vodu i pretvara je u paru, pri čemu se ono intenzivno hladi. Vodena para se dovodi do parne turbine koju pokreće, a ova pokreće generator koji proizvodi električnu energiju. Kako u reaktoru pri procesu raspadanja atomskih jezgara nastaju snažna radioaktivna zračenja opasna po život, on jeobložen materijom koja ta zračenja zaustavlja i sačinjava biološki zaštitni zid. U nuklearnim elektranama se oblici energije pretvaraju jedan u drugi po sledećem rasporedu:atomska-toplotna-potencijalna-mehanička-električna.
Rad nuklearnih elektrana prate problemi vezani za povećano radioak-tivno zračenje i uklanjanje otpadnih materijala koji mogu biti vrlo opasni začoveka i njegovu životnu sredinu. Zbog toga su izgradnja i korišćenje ovih elektrana pod međunarodnom kontrolom. Postoji više vrsta nuklearnih elektrana. Sada se najviše primenjuju one za čiji su rad, osim nuklearnog goriva (npr. uranijuma), potrebne obična voda pod pritiskom i voda za hlađenje. Zbog toga se ove elektrane izgrađuju pored velikih reka, jezera ili mora.
Najnovija istraživanja pokazuju da se nuklearna energija umesto cepanjem (fisijom) atomskog jezgra može dobiti njegovim zbijanjem (fuzijom). Na ovaj način se proizvodi čista i neiscrpna energija, jer pri fuziji ne ostaje nikakav radioaktivni otpadni materijal, a kao sirovina koristi se teška voda koje ima u dovoljnim količinama. Zato se fusione nuklearne elektrane smatraju najmanje opasnim za čoveka i njegovu životnu sredinu.
Pored navedenih elektrana (hidro, termo i nuklearnih), postoje i one u koji- ma se kao polazna energija koriste plima i oseka mora, energija vetra, sunčeva energija - helioelektrane, vodena para koja izbija iz bušotina u blizini vulkana i sl.

Нема коментара:

Постави коментар